Vad är MDPV (metylendioxypyrovaleron)?

Ännu en designerdrog som fått fäste i Sverige under de senaste åren är MDPV. De flesta ”nätdroger” tenderar att försvinna från marknaden efter något år då lagstiftningen hunnit i kapp och substansen narkotikaklassificerats. MDPV narkotikaklassades redan 2010 men finns fortfarande kvar på marknaden, vilket kan indikera att just denna substans har ett särskilt starkt beroendepotential.

MDPV visar på likheter med både metamfetamin och kokain, d.v.s. verkar starkt på hjärnans ”belöningssystem” via en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin. MDPV visar dock en större potens än t.ex. kokain. MDPV liknar vidare andra designerdroger baserade på så kallade syntetiska katinoner, mer om detta här: https://mpsykologi.wordpress.com/2015/10/28/vad-ar-mefedron-metylmetkatinon/

Till ”biverkningsprofilen” hör agitation (”uppvarvning”), våldsamt beteende, hjärtklappning, psykos, kallsvettningar, paranoiditet och ångest. Det har rapporterats om överdoser med både dödlig och icke-dödlig utgång.

(Källa: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/05/MDPV-ny-missbruksdrog-som-kommit-for-att-stanna/; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153834/1/WHO_TRS_991_eng.pdf?ua=1&ua=1)

Annonser

Vad är mefedron (metylmetkatinon)?

Mefedron är en ”designerdrog” som dök upp på marknaden i Sverige under 2007/8. Mefedron verkar på hjärnans serotonin-, dopamin och noradrenalinsystem, likt MDMA/ecstasy. Rus medför höjt stämningsläge/eufori, pratsamhet och ökad koncentrationsförmåga. Den aktiva substansen i mefedron är en syntetisk katinon. Katinon är för övrigt den aktiva substansen i drogen kat. En liknande ”designerdrog” är så kallade badsalter, mer om detta här: https://mpsykologi.wordpress.com/2013/12/16/badsalt-en-designerdrognatdrog-som-kan-medfora-psykos/

Mefedron säljs som ett gult eller vitt pulver, oftast via Internet. Vad som beräknas som en ”dos” mefedron varierar men har uppskattats till 75 mg. 500 mg mefedron såldes år 2009 för cirka 200 sek. Produktionen har varit lokaliserad i Kina och Indien.

Till biverkningar av mefedron hör hjärtklappning, högt blodtryck, agitation, paranoiditet, hallucinationer och sömnstörningar. Överdoser har rapporterats kunnna medföra livsfara. Överstimulering av serotoninsystemet kan medföra allvarliga komplikationer, t.ex. njursvikt.

(Källa: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=12986; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153834/1/WHO_TRS_991_eng.pdf?ua=1&ua=1)

”Syntetiska” bensodiazepiner (diclazepam, flubromazelam, pyrazolam, clonazolam o.s.v.) allt vanligare

Forskare och toxikologer slår nu larm om att allt mer av ”syntetiska” bensodiazepiner (BZD) når marknaden, inte sällan via så kallade head shops på nätet. Här kan tillgängligheten vara hög och priset lågt (ibland så lågt som 5-10 amerikanska cents för per dos). Under de senaste två åren har syntetiska bensodiazepiner utvecklats till en helt egen kategori designerdroger. Syntetisk BZD används ofta, liksom traditionell BZD, för att reglera rytmen mellan centralstimulerande rus (amfetamin, kokain) och dess abstinenser.

Syntetisk BZD säljs antingen som tabletter, kapslar eller som rent pulver. Syntetisk BZD är ofta synlig på traditionella urintester.  

Precis som när det gäller syntetisk cannabis har dessa substanser utarbetats som prototyper för nya läkemedel, men lagts på hyllan av olika skäl, t.ex. ofördelaktig biverkningsprofil. Forskningsunderlaget på dessa substanser är ofta begränsat och kan handla om t.ex. djurstudier.

Syntetisk BZD kommer ofta i koncentrerad form och kan således vara mycket potent. Risken för att utveckla missbruk och beroende är på grund av detta stor. Doser på så lite som 0,5 mg kan medföra sedation (trötthet/sömn) och amnesi (minnesluckor). Risken för oavsiktlig överdosering är alltså förhållandevis hög.

(Källa: Designer benzodiazepines: a new challenge, Moosmann, King & Auwärter, 2015)

Syntetiska cannabinoider (Spice m.fl.) – hur skadligt är det?

Det finns flera tidigare blogginlägg på temat syntetiska cannabinoider, du finner dem här: https://mpsykologi.wordpress.com/category/designerdrogernatdroger/. I några av dessa inlägg diskuteras de eventuella skadeverkningarna av syntetiska cannabinoider (t.ex. så kallad Spice). De aktiva substanserna i syntetiska cannabinoider visar en större potens än traditionell THC, d.v.s. den mest aktiva substansen i cannabis (hasch/marijuana). Traditionell THC verkar som en så kallad partiell agonist på hjärnans endocannabinoida system. Detta innebär att THC till sist får en ”takeffekt” vilket motverkar överdosering. Syntetiska cannabinoider verkar istället som en full agonist, speciellt på de så kallade CB1/2-receptorerna i hjärnan. Detta medför en ökad risk för överdos och också oförutsägbara effekter på nervsystemet.

Spice var en av de första varianterna av syntetisk cannabis där en lösning med synetiska cannabinoider sprejats på örter som sedan packeterats och sålts. Idag är det mer vanligt att syntetiska cannabinoider kommer i pulverform där individen själv administrerar det. Detta pulver kan vara mycket koncentrerat. Jämfört med alkohol, där runt 30.000 mg innebär två glas vin eller öl, kan det räcka med 0,1 mg för en ”dos” syntetisk cannabis. Potensen kan också variera kraftigt.

Intressant att notera är att syntetiska cannabinoider först uvecklades i laboratorier (t.ex. Pfizer) med syfte att finna nya mediciner. En välkänd kemist i detta sammanhang är John W Huffman som lanserade en lång rad varianter av syntetiska cannabinoider som nu ”läckt” ut på den svarta marknaden.

(Källa: Föreläsning med överläkare Merete Vevelstad, 14.10.15, Fredriksten Hotell)

Dödsfall på grund av spice (syntetiska cannabinoider) – vad beror det på? (II)

I ett tidigare blogginlägg presenterades olika dödsorsaker kopplade till syntetiska cannabinioider – spice (https://mpsykologi.wordpress.com/2015/02/23/dodsfall-pa-grund-av-spice-syntetiska-cannabinoider-vad-beror-det-pa/). Utöver dödsorsaker som dessa kan givetvis även mer indirekta effekter leda till döden, t.ex. olyckor i trafiken eller att bli medvetslös utomhus under vintertid. Utöver detta finner man ofta att andra droger eller alkohol medfört interaktionseffekter.

I tidskriften Alkohol & Narkotika (nr 2 från i år) intervjuas toxikolog Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket på detta tema. Enligt Kronstrand kan de ökade dödsfallen på spice vara kopplat till förändringar i konsumtionsmönster. När spice lanserades i sin första form var detta som färdigpreparerade ”ört-mixer”. På senare år har det dock blivit allt mer vanligt att individen själv beställer koncentrat av spice som sedan appliceras på det material som röks. Spice kan i vissa beredningar vara 100 gånger mer potent än traditionell THC. När koncentrat av spice beställs hem kan detta alltså handla om tiotusentals doser i pulverform. Detta ökar naturligtvis risken för kraftiga överdoser, något som vi utifrån forskning ännu har begränsad kunskap om hur det påverkar individen.  Särskilt ungdomar kan vara sårbara för ”experimentell” dosering av spice, och har inte sällan en låg tolerans för drogens effekt.

(Källa: Kunskap och spice-relaterade dödsfall begränsad, Alkohol & Narkotika nr 2, Eliasson, 2015)

Vad är 2-CB (och meskalin)?

Som tidigare nämnts har det under de senaste tjugo åren lanserats en lång rad olika designerdroger på marknaden. Bland dessa är drogen 2-CB en av de mindre kända. Vad innehåller substansen och vilka effekter får den?

2-CB (dimethoxyphenethylamine) har strukturella likheter med den hallucinogena substansen meskalin, men är mer potent än meskalin. Substansen fungerar som en selektiv partiell agonist på serotoninreceptorer, d.v.s. stimulerar frisättningen av serotonin i hjärnan. Vid låga doser uppkommer ökad känslighet i sinnesintrycken (t.ex. sensitivitet för beröring, lukt- och synintryck). Vid högre doseringar uppkommer kraftiga synhallucinationer, t.ex. i form av starka färger, olika mönster och störningar i synfältet. Till oönskade effekter hör t.ex. sömnstörningar, ångest eller plötsliga ”flashbacks” av ruset.

Precis som för andra hallucinogener har inte 2-CB beroendepotential som t.ex. centralstimulerande substanser, t.ex. vad gäller sug och toleransökning. Inte desto mindre kan användningen av 2-CB vara skadligt, t.ex. på grund av obalans i hjärnan som följd av rubbningar i frisättning av serotonin. Utöver detta finns risken för att i drogrus komma till skada för sig själv eller andra.

(Källa: WHO expert committee on drug dependence, 2001; 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B): presence in the recreational drug market in Spain, pattern of use and subjective effects, Caudevilla-Gálligo et. al, 2012)

 

 

Vad är PCP (fencyklidin, ”angel dust”) och Ketamin?

PCP (fencyklidin) utvecklades som ett narkosmedel under 50-talet. Under 60-talet slutade man använda substansen inom vården då den visade sig kunna medföra psykoser. Därefter har ett liknande narkosmedel kommit att användas istället – Ketamin.

PCP är en kombinerat dämpande (smärtstillande), hallucinogen och stimulerande  substans vilket gör den svår att klassificera bland andra droger. Substansen intas vanligen i tabletter eller via rökning. Överdoser kan medföra koma och i värsta fall andningsdepression. Vid överdoser kan också långvariga psykoser inträda, vilka ibland kan hålla i sig i flera dagar.

Till psykologiska effekter hör: eufori, lugn, känsla av styrka och osårbarhet, letargi (psykisk trötthet), dysorientering, störd perception, koncentrationsstörningar, tankestörningar, hallucinationer, agitation, minnestörningar och sedation (sömnighet).

Fysiologiskt inträder: höjt blodtryck och hjärtfrekvens, svettningar, domningar, försämrad syn, språksvårigheter, ataxi (koordineringssvårigheter), nystagmus (”ögondarrningar”). Biverkningar kan vara illamående, kräkningar, ångest, paranoia, kramper och koma. Dödsfall har rapporterats vid användande av PCP.

Effekten inträder några minuter beroende på administrationssätt och kan vara upp till ett dygn (vid ”normaldos”).

(Källa: http://www.nhtsa.gov/people/injury/research/job185drugs/phencyclidine.htm; http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6397&MainContent_6263=6464:0:25,6414&List_6212=6218:0:25,6420:1:0:0:::0:0)