Upp till 1/3 av individer med smärtstillande av opioidtyp (oxikodon, hydrokodon, tramadol, fentanyl, kodein m.fl) blir beroende

I en kanadensisk reviewartikel från 2012 varnar man för en trend som pågått sedan 80-talet, i form av ökande förskrivning av smärstillande av opioidtyp. Denna typ av potenta mediciner blev tidigare reserverad för individer med svårta somatiska tillstånd t.ex. cancer. Idag är det vanligare att medicinen skrivs ut också vid kronisk smärta.

I reviewartikeln kritiserar man designen i en del tidigare studier som ansetts belägga att riskerna med långvarig opioidförskrivning varit ringa. Man refererar istället till mer modern forskning som visat så många som 33% av individer som står på ”fast” förskrivning av opioider riskerar ett beroende. Modern forskning indikerar att medicinering endast utgör en del i ett större ”multimodalt” (inkluderat psykologsamtal) behandlingsupplägg vid komplex smärta.

(Källa: Dependence and addiction during chronic opioid therapy, Juurlink & Dhalla, 2012)

Missbruk och beroende av opiater/opioider – ett historiskt perspektiv

Opium utvunnet ur vallmo har använts i medicinska syften sedan förhistoriska tider. Redan för runt 2000 år sedan varnade Hippocrates för de kraftiga biverkningar som opium kunde medföra. Hippocrates menade att opium kunde förskrivas men endast med en hög grad av försiktighet.

Under 17- och 1800-talet skrevs opium ut för en rad tillstånd men främst diarré, smärta och sömnsvårigheter. I Asien spred sig missbruk av opium allt mer och under mitten på 1800-talet tvingades det kinensiska styret att begränsa tillgången på opium kraftigt, vilket medförde de så kallade opiumkrigen gentemot Storbritannien.

I västvärlden dröjde det fram till 1900-talet innan man på allvar erkände opium som ett hot mot folkhälsan. Innan dess hade opium fått ett fäste, speciellt hos förskrivande läkare där vissa uppgifter gör gällande att hela 15% av alla amerikanska läkare var beroende år 1915 (en siffra som troligen kan tas med en nypa salt). Efter hand kom allt mer restriktiv lagstiftning på plats vilket troligen medförde en allt för sträng hållning gentemot opiater, där t.ex. cancersjuka patienter nekades förskrivning.

Under tidiga 1900-talet började de så kallade semisyntetiska opioiderna nå marknaden (t.ex. Oxycodone som forskades fram i Tyskland) och kunde skrivas ut som ett alternativ till opiater som morfin och heroin. Förhoppningen var att beroendepotentialet skulle vara lägre.  I västvärlden har användandet av opioider ökat sedan 80/90-talet, även för individer med smärta utan cancer. Nya varianter av opioider lanserades också, t.ex. Oxycontin. I USA skedde en aggressiv marknadsföring riktat mot förskrivande läkare, delvis via lobbyorganisationer. Här underdrevs risker kopplat till långtidsbruk, interaktioner och allt för ”breda” indikationer för utskrift. Idag är vi i en situation där man ånyo börjar ifrågasätta trenderna i förskrivning.

(Källa: Dependence and addiction during chronic opioid therapy, Juurlink & Dhalla, 2012)

Fysisk träning – minst lika bra som KBT eller antidepressiv medicinering vid depression

Depression är ett vanligt förekommande tillstånd vid missbruk- och beroendeproblematik. När det gäller t.ex. individer med alkoholberoende räknar man med att cirka en tredjedel har en parallell depression. I en artikel ur Läkartidningen från i år (17/11) visar man på uppdaterad forskning runt betydelsen av fysisk aktivitet och träning som behandling vid depression.

Diagnosen egentlig depression ställls när en individ har en avgränsad period på minst två veckor där stämningsläget är påtagligt sänkt, vilket medför förändringar i tankar, känslor, kroppsliga funktioner och beteende. Depressionen graderas som lindrig, måttlig eller allvarlig. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. Cirka 20% av hela befolkningen drabbas i löpet av en livsstid. Förekomsten bland vuxna vid en given tidpunkt är 4-10%. En individ som har haft flera än en depressiv episod bär på en ökande risk för ytterligare sådana (50% efter första).

Det finns inga enkla orsakassamband bakom uppkomsten av depression. I forskningen har man lyckats identifiera vissa riskfaktorer som trauma under uppväxten, separationer, långvarig stress, ärftlighet, relationsproblem och fysisk sjukdom.

KBT (kognitiv beteendeterapi), interpersonell terapi, antidepressiv medicinering och fysisk aktivitet har idag dokumenterad effekt vid depressiva tillstånd. Medicinsk behandling (även neuroleptika och elchocker) används primärt vid långvariga och svåra depressiva tillstånd.

Man funnit att förekomsten av depressiva symptom är 25-40% lägre bland individer som är i regelbunden fysisk aktivitet. Vid måttlig eller lindrig depression har strukturerad fysisk träning lika god effekt som KBT eller antidepressiv medicinering. Här handlar det både om konditionsträning och styrketräning. Man vet inte exakt varför träning har effekt på depression men det finns flera hypoteser:

  • förbättrad självkänsla, självbild och mästringskänsla.
  • bruten negativ spiral bestående av inaktivitet/passivitet.
  • ökad frisättning av endorfiner, dopamin, serotonin och noradrenalin i nervsystemet.
  • normalisering av en överaktiverad HPA-axel som ”ansvarar” för frisättning av stresshormonet kortisol.
  • ökad frisättning av det neuroprotektiva hormonet BDNF (brain derived neurotrophic factor) som skyddar mot nervskada.
  • minskad stressinducerad låggradig kronisk inflammation (med förhöjt CRP)/ ”oxidativ stress”.

(Källa: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/11/Fysisk-aktivitet-lika-bra-som-KBT-eller-lakemedel-vid-depression/)

Vad är stanozolol (Winstrol)?

Stanozolol är en anabol androgen steroid som används som medicinsk behandling vid så kallade angioödem alternativt som dopingpreparat bland kroppsbyggare eller atleter. En välkänd atlet som använt sig av stanozolol är sprintern Ben Johnson.

Stanozolol intas oralt vilket gör att det ofta föredras framför annan AAS. Enligt en studie används stanozolol i hela 60% av de fall (enskilt eller i kombination med andra preparat) där syntetiskt testosteron används i dopningssyfte. En ”normaldos” stanozolol vid angioödem brukar beräknas till från 0,5 till 2 mg. Bland kroppsbyggare och atleter ligger doserna istället ofta på mellan 50 och 100 mg.

I en fallstudie från 2014 varnar man för att stanozolol riskerar att medföra störd elektrolytbalans i form av hypokalemi, d.v.s. ett tillstånd där blodet innehåller onormal låga kaliumjoner, något som i sin tur kan leda till bl.a. hjärtflimmer. Man påtalar också en ökad risk för alkalos, d.v.s. stört pH-värde i blodet. Detta är endast en fallstudie och fynden behöver styrkas genom fler analyser på gruppnivå. För mer om generella biverkningar vid AAS-användande: se denna länk: https://mpsykologi.wordpress.com/category/anabola-androgena-steroider-aas/

(Källa: Severe alkalosis and hypokalemia with stanozolol misuse, Maini et al., 2014)

Cannabismissbruk kombinerat med trauma i barndomen ökar risken för psykos

Sambanden mellan psykos och cannabisbruk är ett ofta omtvistat tema. Forskningen verkar indikera att särskilt sårbara individer löper en ökad risk att utveckla psykossjukdom på grund av cannabismissbruk. Vilka bakgrundsfaktorer kan då göra en individ särskilt sårbar?

I en en färsk brittisk studie undersöktes cirka 230 individer som nyligen ”insjuknat” i psykos för första gången. 214 motsvarande individer utan kontakt med psykiatrin fungerande som kontrollgrupp. Samtliga individer kartlades för cannabisbruk och för förekomsten av fysiska/sexuella övergrepp under barndomen.

I resultaten finner man varken cannabismissbruk eller övergrepp under barndomen i sig självt kunnde länkas till utvecklandet av psykos när man samtidigt kontrollerat för andra variabler. Just kombinationen av cannabismissbruk över tid och förekomst av tidigare trauma ökade dock risken för psykos med x3. Man fann även att användandet av högpotent cannabis över tid (dagligen) ökade risken för psykos, delvis oberoende av om det förekom tidigare trauma.

(Källa: Interaction between cannabis consumption and childhood abuse in psychotic disorders: preliminary findings on the role of different patterns of cannabis use, Sideli et al., 2015)

Förstärkt effekt av KBT i kombination med hypnos

I en intressant amerikansk reviewartikel från 2010 undersöker man det vetenskapliga underlaget för hypnos inom ramen för psykoterapi (oftast kognitiv beteendeterapi). Vad är då hynos? Enligt Psykologiguiden kan hypnos definieras som ett förändrat medvetandetillstånd som innebär en begränsning av uppmärksamheten till vissa stimuli. I moderna termer förklaras hypnos som en form av tillfällig ”blockering” (en slags ”hijacking”) av hjärnans exekutiva funktion. Detta innebär att vissa sinnesupplevelser (t.ex. en smärtupplevelse) ”sållas bort” då uppmärksamheten helt riktas mot något annat. Uppmärksamheten ”splittras” i det hypnotiska tillståndet – något som också medför hypnotisk amnesi (minnesluckor).

I reviewartikeln referar man till flera en metastudie över prövningar där KBT kombinerats med hypnos vid bl.a. smärta, insomni, ångest och depression. Man finner att en merpart erhöll större effekt av psykoterapin då denna kombinerades med hypnos. I en RCT-studie fann man att KBT i kombination med hypnos hade en starkare effekt på PTSD-symptom, även vid uppföljning efter tre år. Andra studier har funnit att så kallad autohypnos (där individen själv framkallar avspänning) har assisterat KBT-terapi. Detta har också visat sig ha positiv effekt på biomarkörer som blodtryck och puls.

Det verkar inte troligt att hypnos har någon starkare effekt vid specifikt beroendeproblematik. Bl.a. har man visat modest effekt vid nikotinberoende. Hypnosen kan istället ses på som en komplementär behandling med verkan på psykiatriska symptom som ångest- och stresstillstånd.

(Källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=neodissociationsteorin; https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/Documents/nr-sjukdomsforebyggande-vetenskapligtunderlag.pdf; Hypnosis in the treatment of anxiety- and stress-related disorders; Hammond, 2010)

Varför blir de flesta psykoterapeuter inte skickligare med tiden?

Ett ofta replikerat fynd inom psykoterapiforskningen är att lång erfarenhet som psykoterapeut inte nödvändigtvis medför bättre behandlingseffekt. Vad handlar detta om? Forskarna och klinikerna Miller och Rollnick (”grundarna” bakom MI-metoden, d.v.s. motiverande samtal) diskuterar temat i boken Motivational Interviewing från 2012. I en något övertydlig liknelse jämför man psykoterapi med kirurgi och kan konstatera att kirurgen får en väldigt tydlig och klar feedback på när behandlingen inte är vällyckad. Således ger fler och fler kirurgiska ingrepp, framför allt de som inte varit fullt så vällyckade, möjligheter till lärdom för läkaren. Inom psykoterapifältet är möjligheten till att inhämta feedback inte lika klar. Patienterna kan själva ha svårt att formulera detta och vet inte alltid vad de kan förvänta av behandlingen. På grund av sekretesslagstiftning sker behandlingen bakom stängda dörrar, både metaforiskt och bokstavligt talat. Samidigt vet vi att cirka en av tio patienter som genomgår psykoterapi faktiskt skadas av behandlingen.

Vad kan terapeuter göra för att lära sig av sina erfarenheter i psykoterapi? Inom MI-metodiken talar man t.ex. om att lyssna aktivt efter så kallad ”change-talk”, d.v.s. när patienten på eget initiativ resonerar runt möjligheten till att förändra problembeteendet i fråga. Detta kan vara en indikation på att man har en fungerande ”arbetsallians” och en realistisk målsättning i terapin. Som nämnts tidigare kan ocskå terapeuten integrera feedback-inhämtning som en del av psykoterapin. Mer om detta tema här: https://mpsykologi.wordpress.com/2015/07/13/evidensbasering-av-psykologisk-behandling-vid-missbruk-anvandning-av-feedbackverktyg-o-s-v/

(Källa. Motivational Interviewing, Miller & Rollnick, 2012)