Metylfenidat (Concerta, Medikinet, Equasym, Ritalin) och mani vid bipolär sjukdom

I en färsk svensk studie undersöker man risken för att utveckla mani vid medicinering med metylfenidat bland individer diagnostiserade med bipolär sjukdom. Man antar att cirka 20% av individer med bipolär sjukdom också uppfyller kriterer för ADHD. Både ADHD och bipolär sjukdom ökar, som tidigare nämnts, risken för missbruksproblem markant.

Studien baserades på nationella register över individer diagnostiserede med bipolär sjukdom. Data från 2307 vuxna individer analyserades. Alla hade provat någon form av behandling med metylfenidat mellan åren 2006-2014. Halvparten stod utöver metylfenidat också på stämningsstabiliserande medicin.

Resultaten visade att indivder som enbart medicinerade med metylfenidat visade på en signifikant ökad risk för att utveckla mani inom tre månader efter påbörjad medicinering. Individer som också medicinerade med stämningsstabiliserande visade emellertid på en minskad risk för en manisk episod. Resultaten visar på vikten av att nogsamt utreda en möjlig ADHD, och i och med detta också undersöka vilka andra psykiatriska tillstånd som existerar samtidigt.

(Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27690517)

Total avhållsamhet eller kontrollerat bruk – om målsättningar vid alkoholmissbruk

Under en 12 -månaders period återfaller cirka 65-70% av individer med alkoholproblem efter avslutad behandling. I en svensk studie publicerad i våras undersöker man sambandet mellan målsättning vid behandling av alkoholmissbruk (total avhållsamhet eller kontrollerat bruk) kopplat till behandlingseffekt. Man undersöker även vilken inverkan graden av överensstämmelse runt målsättning kan ha på individen, utifrån den behandling patienten mottar (d.v.s. om individen har en annan målsättning än vad som är utgångspunkten för behandlingen). 201 individer deltog i studien och delades upp två grupper där den ena gruppen hade en målsättning om total avhållsamhet från- och den andra ett kontrollerat alkoholbruk. Deltagarna följdes upp under 2,5 års tid. I resultaten finner man ingen signifikant koppling mellan grad av likhet i målsättning mellan individen/behandlingsupplägget och behandlingseffekt. Däremot finner man en signifikant bättre behandlingseffekt bland de individer som själva och i sitt behandlingsupplägg strävat efter total avhållsamhet från alkohol, än för individer som strävat efter ett kontrollerat bruk.

(Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26972058)

Automatiska tankar och tankefällor

Automatiska, betingade tankar är något man aktivt arbetar med inom kognitiv beteendeterapi. Kännetecknande för automatiska tankar är att de:

 • uppkommer utan medveten ansträngning
 • ofta betingas till någon form av känsla, t.ex. ångest eller drogsug
 • kan upplevas som fantasier, dagdrömmande, inre bilder, ältande, grubblande
 • kan vara oviktiga, irrationella eller bisarra
 • ofta följer etablerade mönster (vissa ”scripts” eller ”scheman”)
 • effektiviserar kognitionen då de inte kräver någon ansträngning
 • ger an snabb (ofta omedveten) tolkning av en situation
 • sällan går att styra eller kontrollera
 • kan vara relaterade till underliggande personlighetstruktur, så kallade scheman för hur vi fungerar som individer. Dessa är ofta omedvetna för oss – men inte omedvetna i psykoanalytisk bemärkelse – utan på grund av att vi vanligtvis inte riktar vår uppmärksamhet mot dessa scheman.

Våra automatiska tankar är subjektivt färgade och kan av och till säga en hel del om vilka tidigare erfarenheter vi bär på. Då de har en så pass stark subjektiv prägel kan de av och till också leda till förvrängningar av hur vi uppfattar omvärlden. Nedan följer några exempel på sådana förvrängningar, och hur de kan relateras just till missbruksproblematik:

 • Personalisering; d.v.s att individen tar på sig ansvaret för vad som sker i omvärlden även när det står klart att detta inte handlar om individen själv. Mekanismen påminner om försvarsmeksnimen introjektion, d.v.s. att felaktigt uppfatta händelser i den yttre världen som utlöst av egna, inre skeenden. Personalisering handlar alltså om att för stor vikt vid fästs vid den egna personen, relaterat till saker som sker i omvärlden. Individer med missbruksproblematik kan av och till uppleva det som att andra kan se detta på individen, utan att ens prata med hen. Detta skulle kunna vara ett exempel på hur skeenden i det sociala (t.ex. ett lätt nedvärderande ögonkast från en främling på gatan) blir ”personaliserade”.
 • Selektiv abstraktion; här handlar det om att individen fäster för stor uppmärksamhet vid vissa detaljer, och således missar helheten. Bland individer med missbruksproblematik kan en negativa självbild där endast negativ respons från andra uppmärksammas, vara en del av större psykologisk problematik som lagt grunden för missbruket.
 • Övergeneralisering; här drar individen för stora slutsatser baserad på endast ett fåtal händelser. Bland individer som haft en långtgående missbruksproblematik finns inte sällan flera tidigare avgiftningsförsök, vilket ibland kan få individen till att misstro all form för behandling, och därmed inte söka vidare hjälp.
 • Arbiträr inferens; här drar individen för snabba slutsatser utan logisk underbyggnad. T.ex. kan individer som tar återfall snabbt hamna i en negativ spiral. Vissa tolkar ett återfall som ett totalt nederlag och att man därmed kan löpa linan ut i ett aktivt missbruk. I själva verket är ofta återfall en naturlig del i en terapeutisk process och isolerade återfall kan vara guld värt att arbeta med som tema i terapi.

(Källa: http://www.mathpubs.com/detail/1605.03553v1/Increasing-cognitive-emotional-flexibility-with-meditation-and-hypnosis-The-cognitive-neuroscience-o; https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/kognitivt-perspektiv/automatiska-tankar/)

Missbruk av Fentanyl (Durogesic)

Fentanyl är en syntetisk opioid med stort missbrukspotential. Fentanyl skrivs oftast ut i form av plåster vilket tillåter substansen att verka via huden över tid. På nätet kan Fentanyl (eller varianter) också förekomma som pulver, vilket sedan kan blandas med vatten som nässpray. Andra administrationssätt är injicering eller att tugga på plåstret. Även efter att plåstret använts på huden finns en stor del verksamma substansen kvar. Just att tugga Fentanyl verkar ha ett särskilt stort missbrukspotential. Risken för förgiftning blir särskilt stor om plåstret sväljs då plåstret då utsöndrar en i många fall livsfarligt hög dos över tid. Dessutom blir det svår att avlägsna plåstret ur kroppen. Om en individ överdoserat Fentanyl krävs ofta akut intensivvård med bl.a. Naloxon, ett antidot (motgift) för opioider.

Socialstyrelsen varnar för att Fentanyl är hela 100 gånger mer potent jämfört ”traditionella” opiater som morfin. Överdoseringsrisken är således hög och medför livsfara. Detta är också något som uppmärksammats i media nyligen (bl.a. här: http://www.bt.se/boras/fyra-doda-pa-kort-tid-misstanke-om-farlig-drog/).

(Källa: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20091/2016-2-32.pdf; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467911005270)

Våld som ett uttryck för mentaliseringssvikt

Jag fortsätter här på temat mentalisering och mer specifikt kring hur bristande mentaliseringsförmåga kan länkas till fysiskt utagerande och våld. Våld definieras i detta sammhang som en aggressiv, biologisk baserad reaktion på ett upplevt hot mot det psykologiska självet. Forskarna Peter Fonagy och Mary Target beskriver fyra stadier under utsatta barns uppväxt som kan öka risken för våld och utagerande. Nedan följer en kort summering:

1) Om uppväxtsituationen präglas av kritik, nedvärdering och emotionell kyla, d.v.s. en bristande ”mentaliserande miljö” begränsas följaktligen också förmågan till mentalisering hos barnet. Föräldrar har ett viktigt ansvar i att visa en intentionell hållning inför barnet, d.v.s. bemöta barnet som ett psykologiskt väsen med egna tankar, önskningar och känsloliv. Om barnet istället bemöts med avvisande eller fysiska /verbala kränkningar kan ett grundläggande upplevelse av otrygghet och rädsla etableras. Andras avsikter kan då uppfattas med misstänksamhet och det kan också upplevas som hotfullt för barnet att sätta sig in i hur hen själv uppfattas av andra, då andra upplevs ha en negativ bild av individen.

2) Aggression kan fungera som en organiserande affekt, d.v.s. att när aggressionen aktiveras kan andra affekter som t.ex. skam eller rädsla, ”avaktiveras”, samtidigt som individen blir mer inställd på att agera – verbalt eller fysiskt på aggressionen. I en otrygg miljö kan aggressionen innebära en kortsiktig ”lösning” på upplevda hot mot självet, d.v.s. ett sätt att försvara sig på.

3) Över tid kan mönstret som beskrivits ovan utveckla sig till en del av individens personlighet, d.v.s. att aggressionen allt mer tar överhanden och också ersätter andra mer adaptiva känslouttryck. I takt med att detta sker kan andra känslomässiga signaler som litenhet, passivitet, avmakt, rädsla och skam bli allt mer hotfulla för individen. Ett sätt att hantera detta kan för en del individen vara att externalisera, d.v.s. projektivt förlägga den typen av upplevelser på omgivningen för att sedan attackera den. På så vis har en negativ spiral uppstått. På grund av den psykiska ekvivalens som råder (mer om detta här: https://mpsykologi.wordpress.com/2016/08/29/om-begreppet-psykisk-ekvivalens/) kan känslor som skam och litenhet upplevas som ”sanningar”.

4) Ännu en konsekvens av den onda cirkeln som beskrivits blir en bristande förmåga att känna empati eller att kognitivt sätta sig in i hur andra individer på sitt unika sätt upplever världen. Bristande mentaliseringsförmåga ökar då också i sin tur risken för upprepade uttryck av aggression och våld.

Individer som i vuxenlivet diagnostiseras med antisocial personlighetsstörning har inte sällan blivit utsatta för trauma under uppväxten, något upprepade studier kunnat belägga (bl.a. av forskaren John Bowlby).

(Källa: Mentalisering – att leka med verkligheten, Rydén & Wallroth, 2008)

Psykopati och mentalisering

Individer med antisocial personlighetsstörning visar en hela 7-8 gånger högre risk att utveckla alkoholberoende, och 19 gånger högre risk för drogberoende, jämfört med individer utan personlighetsstörning. Antisocial personlighetsstörning är den mest frekvent förekommande diagnosen bland narkotikamissbrukande män. Som nämnts tidigare kan psykopati ses på som en diagnostisk underkategori hos individer med antisocial personlighetsstörning. Det är värt att notera psykopati inte existerar som en egen formell diagnos i DSM-V eller ICD-10.

Hur förhåller sig psykopati till mentaliseringsförmåga? Här kommer några intressanta poänger i punktform:

 • en individ med psykopati saknar förmågan till att emotionellt leva sig in i andras perspektiv, d.v.s. empati, medan själva förmågan till mer ”kognitiv” mentalisering är intakt. Vid t.ex. en våldsepisod kan individen då förstå intellektuellt att motparten känner smärta eller ångest, men kan inte sätta sig i hur det känslomässigt upplevs att utsättas för våld.
 • omsorgssvikt, en negativ och avvisande hållning hos föräldrar är riskfaktorer för antisocialitet. Om barnet dessutom blir skrämt och misshandlat ökar naturligtvis risken ytterligare. Genomgående för sådan riskfaktorer är frånvaron av mentalisering och empati riktat från föräldrar/vuxna till barn.
 • individer med antisociala drag kan ofta ha ett ”grundantagande” av att andra i grunden inte vill en väl – d.v.s. en slags frånvaro av tillit. Studier över barn med så kallad beteendestörning kan visa på en tendens hos barnet att ”tolka in” intentionell aggressivitet bakom andras handlingar.
 • ADHD kan medföra en ännu sämre ”prognos” för dessa barn.
 • Psykopati kan ses på som ett snedvridet användande av mentaliseringsförmågan i syfte att vinna egna fördelar, med en utgångspunkt i att andra har baktankar som det gäller att avslöja. Följden av en sådan brist på tillit kan också vara en upplevelse av att man behöver manipulera (inkluderat hot och våld) omgivningen för att få det man behöver.

Här kan du läsa mer på temat psykopati: https://mpsykologi.wordpress.com/2015/05/20/vad-ar-psykopati/

(Källa: Mentalisering – att leka med verkligheten, Rydén & Wallroth, 2008)

Intentionell hållning i psykoterapi vid missbruk

I en psykologisk vardag lever vi i ett slags socialt ”skådespel” där vi balanserar mellan att läsa av sociala signaler och att samtidigt agera på egna, inre känslomässiga och tankemässiga impulser. Mer eller mindre medvetet tillskriver vi intentioner till både oss själva och andra för att lättare förstå, skapa mening och förutsägbarhet i detta flöde av kommunikation. Att analysera bakomliggande intentioner för handlingar är något som är helt centralt inom psykoterapi – en intentionell hållning. Här kan det handla om att skapa mening i vad som t.ex. föregår ett återfall i missbruk, vilken psykokologisk funktion missbruket fyller och varför just den specifika individen gör de ibland tillsynes irrationella val hen gör. En intentionell hållning medför ofta nyfikenhet och intresse, något som i sig självt kan stärka alliansen i terapin.

Inom psykoterapi kan en intentionell hållning vara speciellt betydelsefull när det gäller att tolka de överförings- och motöverföringsfenomen som kan uppstå. T.ex. kan detta handla om hur en viss patient kan verka speciellt avvisande under en session där ett visst tema dyker upp, eller varför man som terapeut plötsligt känner sig uttråkad eller sömnig under en annan. Här kan också handledning fungera som en viktig ”boost” när det gäller att fördjupa den intentionella hållningen ytterligare. Handledning och en hyggligt avstressad arbetsvardag är betydelsefullt för att vi som terapeuter ska upprätthålla den intentionella hållningen och därmed undgå generaliseringar, cynism eller så kallad psykisk ekvivalens. Om känslor av stress, rädsla eller ångest tar allt för stor plats är sannolikheten stor för att vi blir upptagna av att hantera dessa känslor. I ett sådant läge mentaliserar vi inte i lika hög grad som vid en situation där vi upplever kontroll och trygghet.

(Källa: Mentalisering – att leka med verkligheten, Rydén & Wallroth, 2008)