Att erkänna ”jag är beroende”

Krafterna som motverkar förändring är starka för de flesta av oss. Vi behöver bara tänka på de gånger som vi försökt att sluta röka, äta mer sunt, börja träna eller något helt annat – det är en sak att börja men det är något annat att upprätthålla förändringen över tid. Förändringen kan ofta kräva ett ”inre arbete” hos individen. För att komma igång med ett sådant arbete behöver individen först och främst erkänna för sig själv att hen har ett problem. Inom missbruksvården är detta något som ofta tar lång tid, inte sällan flera försök på behandling, innan man lyckas komma så långt att man kan säga ”jag är beroende”. Krafterna som handlar om att upprätthålla en fasad är starka, och många individer förnekar under många år att man har ett missbruksproblem. Detta kan upplevas som manipulerande för individer runt om den beroende, men för individen själv behöver det inte alltid handla om medvetna lögner – individen kan alltså själv ”tro” på sina lögner, lögnen är omedveten.

Missbruksbehandling kan ofta handla om att påbörja en ”självbiografiskt” projekt där det förflutna hos individen beskrivs på nya sätt, med nya ord och där ny mening kan ges till tidigare upplevelser. Som en naturlig konsekvens dyker det ofta om skuld och skamkänslor när individen börjar beskriva sin historia. Det kan då ofta vara ”lättare” att fortsätta missbruka, än att möta detta. Alkoholen eller drogen förför och lockar med en ”magisk” värld där individen inte behöver ta tag i sitt lidande, inte behöver ”jobba med sig själv”. Problemet är dock att individen bränner ut både sig själv och andra medan hen befinner sig i denna ”bubbla”.

Som nämnts tidigare kan det också väcka sorg hos individen att bli nykter. Att komma i kontakt med den egna livshistorian kan innebära att individen blir mer medveten om sig själv, något som inte nödvändigtvis gör livet lättare – snarare tvärt om.

Missbruket som symptom

Missbruk kan ses på ett symptom på en underliggande problematik, d.v.s. en slags symbol som har något att berätta om just denna individen och hens livshistoria. Vad ligger i denna symboliken? Det blir omöjligt att besvara ett sådant spörsmål utan att generalisera väldigt grovt. Ofta verkar drogen/alkoholen eller beteendet i fråga syfta till att reglera ett inre, kroppsligt spänningstillstånd. Vissa individer har behov för att ”väcka” kroppen via intaget av en t.ex. en centralstimulerande drog, men konsekvenser av att känna sig ”levande”, ”intresserad”, ”euforisk”. När det gäller just denna typen av droger kan individen ofta känna en stark längtan eller spänning som byggs upp när intaget av drogen förbereds, eller att dagdrömma om detta. När dagdrömmarna blir tillräckligt starka blir det nästan omöjligt att vända trenden, individen har redan tagit ett implicit val om att inta drogen. Man kan likna denna meknism med något som säkert många av oss känner igen – att se fram emot semestern. Ju närmare man kommer semestern, desto större blir den förväntan man också upplever. Om chefen hade kommit två dagar innan semestern och sagt att ”du måste jobba två veckor till”, hade detta säkert lett till ganska starka protester för de flesta av oss.

Andra individer använder dämpande droger eller alkohol, istället för att dämpa ett inre känslotillstånd. Inte minst kan detta vara aktuellt för individer som upplevet traumatiska upplevelser, som ej varit möjliga att bearbeta. Andra individer använder tabletter i form av lugnande eller smärtstillande, för att dämpa ett kroppsligt spänningstillstånd. Ibland fortgår detta i många år, vilket leder till gradvisa gränsförskjutningar när det gäller tolerans, lögner och abstinenser. Till sist möter individen en slutgiltig gräns där abstinenserna blir allt för starka och kroppen då paradoxalt reagerar med ännu mer spänning, ofta mer spänning än vid tidpunkten där denna typ av medicin sattes in.

Psykoterapi vid missbruk kan handla om att försöka att hitta ett mer balanserat tillstånd, varken för spänt eller avspänt, där individen är mer närvarande, kan berätta om sig själv och sin livshistoria på ett mer nyanserat sätt.

Vad händer vid en kokainöverdos?

När intaget av kokain vida överstiger en vanlig ”bruksdos” (25-100 mg) kan allvarliga följdeffekter uppstå på kroppen och nervsystemet. Överdos kan inträda på doser över 500 mg och kan få livshotande effekter vid intag på 3000 mg eller mer. Symptom på överdos är: hjärtklappning, värmeslag, kramper, svettningar, psykos, utagering/agitation, mani men också njursvikt, leversvikt och ”kollaps” av hjärt-kärlsystemet.

(Källa: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2719)

Mer om utfallet av terapi vid missbruk

Som nämnts tidigare på bloggen finns en hög grad av variation i utfallet/effekten av psykoterapi mellan olika terapeuter, även om metoden är den samma. Graden av variation i utfall är således i hög grad relaterat till hur en metod implementeras. Således är kontexten för hur en metod implementeras ofta avgörande för utfallet. Detta gäller också den organisatoriska miljön som terapeut och patient verkar inom. Olika organisationer/ polikliniker visar också på en hög grad av variation när det gäller utfall. Vi kan konkludera att kulturen på arbetsplatsen där terapin förmedlas ger både direkta och indirekta effekter på den behandling som patienter erhåller.

Vi kan ofta snabbt anta att minskat symptomtryck hos patienten kan likställas med ett positivt utfall av psykoterapi. Inom missbruksvården visar det sig ofta att bilden är mer komplex än så. Att avsluta ett långvarigt missbruk är ofta ett krävande ”inre arbete” som ofta tar tid, resulterar i tillbakafall, psykologisk post-abstinens, en självmedicinering som upphör och så vidare. Att patienten som avslutar ett missbruk och börjar komma i kontakt med ångest, depression eller andra symptom kan ibland vara ett tecken på att hen känner sig klar för att ett mer moget sätt öppna sig för ett sådant lidande.

Ett ”sant” arbete för att bli rusfri ställer också krav på relationen till terapeuten som behöver möta den ambivalens som patienten ofta upplever under processen. Ofta kan en saknad uppstå, saknaden efter den funktion som missbruket fyllt för individen. Sådana funktioner kan handla om någon form av känslomässig kontroll, att höja en depressiv sinnesstämning eller dämpa en negativ inre dialog, att dämpa ångest som uppkommer i möten med andra o.s.v. Den funktion som missbruket fyllts idealiseras ofta när patienten varit rusfri en stund, och patienten kan också känna sig speciellt sårbar när denna strategi inte är tillgänglig längre. I bästa fall kan den terapeutiska relationen vara bärande processen av att bli rusfri, men ibland behöver individen ta en paus ur terapin och pröva igen, på nytt lite längre fram.

(Källa: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/02/varfor-utvardera-psykoterapi-nar-vi-anda-struntar-i-resultaten/)

PTSD, C-PTSD, anknytningsteori och psykoterapi

Hur kan anknytningsteori ”assistera” psykoterapi vid posttraumatiskt stressyndrom? Du kan läsa mer om grundläggande anknytningsteori här: https://mpsykologi.wordpress.com/2014/02/26/om-anknytningen-mellan-modrar-med-missbruksproblemtik-och-deras-barn-i/

En grundtanke inom anknytningsteori är att det är den dyadiska (dyad = ”tvåsamhet”) kontakten mellan förälder och barn lägger grunden för förmågan till affektreglering, d.v.s. möjligheten att styra känslor. Här kan det handla om reglering av både ångest och rädsla men också positiv affekt, som kärlek och bekräftelse. När ett litet barn vaknar upp om natten på grund av en mardröm, börjar det skrika högre och högre tills att föräldern kommer inspringandes – själv med en känsla av anspänning i kroppen – men i lägre grad. Förälderns lugna röst och varma beröring lugnar barnet, som kan sluta gråta, samtidigt som pulsen går ned, stresshormon slutar utsöndras, och både förälder och barn kan falla till ro. Här lugnas alltså dyaden förälder-barn ned ömsesidigt och till sist kan barnet somna igen. Dyaden går över tid styrkt ur den här typen av upplevelser, d.v.s. ur erfarenheter av att hantera och mästra negativ affekt (samt i andra situationer – positiv affekt).

Individer med komplex PTSD upplever ofta svårigheter att knyta an i nära relationer, t.ex. på grund av rädslan för avvisning, skam eller upplevelser av att tidigare inte ha blivit bemötta med förståelse. Här är terapeutens uppgift att försöka skapa just en dyad, d.v.s. en anknytning, och motverka att patienten i ensamhet lider sig igenom eller fortsätter skärma av sig från sina traumatiska upplevelser/eller stimuli som påminner om dem. Dessa individer har inte sällan blivit bemötta med förakt, avvisning och/eller otillgänglighet i situationer där de upplevt behov för stöd och anknytning. I vissa fall är det just föräldern som utövat handlingar som lett till trauma hos barnet, t.ex. fysiskt våld. Här uppstår en komplicerad och svårbearbetad upplevelse hos barnet där föräldern både ses på som en anktnytningsperson men samtidigt är skrämmande för barnet. När barn har upplevt ett sådant mönster uppstår vad som kategoriseras som en desorganiserad anknytning.

En välfungerande anknytning tillåter barnet att utforska världen, med en vetskap om att hen när som helst kan ta sig tillbaka till den ”trygga basen” för att ”tanka på” mer närhet. I psykoterapi vid PTSD är det terapeutens uppgift att skapa en trygg atmosfär som sedan tillåter patienten att utforska sina tidigare traumatiska minnen. Det är inte nödvändigtvis viktigast att bearbeta specifika detaljer ur dessa minnen. Snarare är det processen av att nå en position av trygg och valfrihet att göra det vid behov, som blir viktig. För att nå en sådan position behöver terapeuten både leda terapin (sätta ramar och vara ”stronger and wiser”) men samtidigt vara följsam (sensitivt avläsa patientens känslolägen). Terapeuten är också en rollmodell som kan hjälpa pateinten att ”modellera” empati, bekräftelse, affektregulering, emotionellt engagemang och ”villighet”.

Komplex PTSD kan medföra symptom på hyperarousal eller hypoton arousal, d.v.s. ångest och anspändhet kontra ”bedövning”, paralys, ”avdomning”. När patienten och terapeuten knutit an i en dyad kan ett så kallat ”core state” istället etableras, d.v.s. en känsla av trygghet, klarhet (”clarity”), öppenhet, flexibilitet, ”i flow” och (själv)medkänsla. När patienten når detta tillstånd upplevs det ofta som om att ”detta är jag – mig – som jag är i grund och botten”, d.v.s. något som individen förlorat på vägen eller aldrig tidigare upplevt. Psykoterapiforskaren Peter Fonagy beskriver detta ”state” som mentalisering (läs mer här: https://mpsykologi.wordpress.com/2013/10/14/mentalisering-alexitymi-och-drogmissbruk/).

(Källa: http://psycnet.apa.org/record/2008-13167-007)

Ännu mer om psykoterapi vid PTSD/C-PTSD

I det föregående inlägget beskrevs hur exponeringsterapi i form av prolonged exposure (PE) gestaltar sig. Jag tänkte här gå vidare med att börja beskriva några alternativa terapiformer, som också har som syfte att bearbeta tidigare trauman.

Grundantagandet bakom PE är att exponeringen över tid medför en så kallad utsläckning av en ångestrespons. En annan hypotes är att själva den beskrivande exponeringen medför en konstruktion av en mer helhetlig och sammanhängande ”livsberättelse”, som i sin tur medför minskat psykiskt lidande. Att konstruera en livsberättelse är något som är centralt i de flesta terapier och fungerar som en generellt verksam mekanism inom psykoterapi. Forskning indikerar att ju mer osammanhängande, fragmenterad och språkligt obearbetad en traumatisk upplevelse är, desto starkare symptomatologi. Att skapa en mer helhetlig livsberättelse innebär minskat undvikande och mer acceptans inför teman/upplevelser som ger upphov til psykisk smärta. Du kan läsa mer om det så kallade narrativa perspektivet på psykoterapi här: https://mpsykologi.wordpress.com/2014/09/29/mer-om-det-narrativa-perspektivet-psykoterapi-vid-missbruk/

PE är som nämnts en krävande terapiform som ofta föranleder drop-outs ur behandlingen (upp emot 1/3 visar en stor studie). Deltagare som genomgår PE är inte heller ”garanterade” symptomfrihet, och vissa har fortfarande PTSD-diagnos, även efter behandling. PE kan bli en allt för krävande terapimetod för individer som andra psykiatriska tillstånd (t.ex. depression) vid sidan av PTSD, något som inte är ovanligt.

I det kommande blogginlägget kommer jag beskriva hur anknytningsteori kan komplettera traumaterapier på flera viktiga sätt. Troligen kan detta också leda till minskad risk för drop-out och därigenom ökad effekt av behandlingen.

(Källa: http://psycnet.apa.org/record/2008-13167-007)

Om ”prolonged exposure”

Som nämnts tidigare på bloggen är förekomsten av traumatiska upplevelser hög bland individer med beroendeproblematik. Från cirka en tredjedel till något över hälften av dessa individer har upplevt fysiska och /eller sexuella övergrepp under barndomen. Själva livsstilen som beroende medför risker i form av t.ex. kriminalitet och våld, som i sin tur kan generera svåra upplevelser.

Prolonged exposure (PE) är en specifik terarapiform som syftar till att ångest relaterat till traumatiska upplevelser. PE är en form av kognitiv beteendeterapi. Inom PE får individen stöd i att upprepat bearbeta minnen av traumatiska upplevelser genom att bl.a. visualisera/använda fantasi för att exponera sig för dessa. Patienten uppmuntras minnas och beskriva så många detaljer som möjligt, t.ex. olika specifika sinnesintryck. Exponeringen kan pågå så länge som upp till en timme. Graden av obehag skattas hela tiden av patienten, för att undgå allt för stark/för svag grad av exponering. Individen får också hemuppgiften att på eget initiativ exponera sig för stimuli som får patienten att associera till de tidigare upplevelserna. På sikt blir individen allt mindre begränsad av sin ångest då denna efter hand avklingar som konsekvens av exponeringen. Individen instrueras att ”undvika undvikandet” (så kallad responsprevention), d.v.s. att bryta de undvikandebeteenden som individen ofta utvecklat för att undgå stimuli ur vardagen som påminner om traumat. Inte sällan har undvikandestrategierna utvecklats under många år (för vissa övergår detta i starka tvång), och kan ta tid att bryta dessa mönster (här kan Mowrers tvåfaktor-teori förklara varför dessa mönster bli så starka, se föregående blogginlägg).

Eftersom PE är en krävande terapiform får individen hjälp av terapeuten som använder medveten närvaro/mindfulness (d.v.s. att av och till stanna upp och t.ex. beskriva omgivningen i detaljer, t.ex. sinnesintryck, andas långsamt o.s.v.) och lugnande /normaliserande dialog (som patienten sedan kan ”internalisera”) som stödjande tekniker. Terapeuten påminner patienten om att hen är på ett tryggt ställe, inte är ensam och gör ett viktigt ”inre arbete” som efter hand kommer göra det lättare för patienten.

Mekanismen bakom PE består i att ångesten aktiveras av exponeringen, ökar, når ett klimax och sedan klingar av, i takt med att individen får en kognitivt-emotionell insikt i att ångesten inte föranleder ett verkligt hot. Här bryts således betingningen mellan ett betingat stimuli och en betingad respons, d.v.s. det betingade stimulit paras allt mer med en obetingad respons. Den betingade ångestresponsen utsläcks således efter hand.

(Källa: http://psycnet.apa.org/record/2008-13167-007)

Mowrers två-faktorteori

Orval Hobart Mowrer var en amerikansk psykolog och forskare med särskilt intresse för beteendeterpi. Privat upplevde Mowrer flera psykiska påfrestningar i form av depressioner, relationsproblem och senare också psykos, och var inte nöjd med den psykoanalytiska behandling han själv mottog, något som fick honom att söka sig till beteendeterapi men också integrativa terapiformer.

I slutet av 40-talet lanserade Mowrer två-faktorteorin. Modellen kombinerar principer ur klassisk och operant betingning och kan på detta sätt förklara hur t.ex. lukter, ljud och platser som individer på något sätt associerar med tidigare trauman (eller droger/alkohol) skapar ångestreaktioner (alternativt alkohol/drogsug). Klassisk betingning är en form av inlärning som leder till automatiserade reaktioner som utlöses av vissa specifika stimuli. Operant betingning beskrev Mowrer istället som ”lösningsfokuserad” inlärning, d.v.s. inlärning som uppstår när individen upplever ”önskvärda” effekter av ett visst handlingsmönster. För Mowrer är det operant betingning som är den huvudsakliga mekanismen bakom uppkomsten av vanor och ovanor, t.ex. missbruk.

När det gäller klassisk betingning fungerar en traumatisk upplevelse som ett obetingat stimuli (OS) som leder till en obetingad rädsloreaktion (OR), en reaktion som sedan generaliseras till fler och fler situationer, d.v.s. blir en betingad respons (BR) som utlöses av allt fler betingade stimuli (BS) som tidigare inte associerades med rädsla. För barn som upplever omsorgssvikt (OS) kan interpersonlig närhet komma att associeras med en smärtsam upplevelse av att bli övergiven eller avvisad (OR), något som senare kan komma att betingas till framtida relationer (BS) som är i färd med att fördjupas. För att undgå denna smärta (BR) kan individen utveckla ”lösningar”, ofta i form av undvikande för att undgå denna smärta.

Den andra faktorn i Mowrers teori är just operant betning, d.v.s. den positiva eller negativa förstärkning individen upplever på ”lösningar” som ovan. När ångesten sjunker som konsekvens av undvikande resulterar detta i en förstärkning av den aktuella lösningsstrategin, d.v.s. det blir mer sannolikt att individen kommer använda samma strategi på nytt. Undvikandestrategin leder också till en starkare koppling mellan den betingade ångestreaktionen och de stimuli som blivit betingade, då dessa via undvikandebeteenden kopplas ihop om och om igen. Detta leder i sin tur till än mer undvikande vilket vidmakthåller den negativa spiralen. Exempelvis kan en individ som undgår närhet över allt längre tid uppleva en allt starkare, automatiserad koppling mellan upplevelser av interpersonlig närhet och ångest. Undvikandestragin kan också föranleda kognitiva konsekvenser, d.v.s. grundläggande förväntningar om att individen alltid kommer övergivas i relationer.

(Källa: http://psycnet.apa.org/record/2008-13167-007)

Om komplex PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom kategorieras i diagnosmanualen DSM IV som ett ångestsyndrom relaterat till livshotande upplevelser, t.ex. av krig, olyckor, våldtäkt, misshandel eller naturkatastrofer. Symptom på PTSD inbegriper 1) ofrivilliga återupplevelser av traumat (flashbacks eller mardrömmar), 2) undvikande av stimuli som påminner om traumat, 3) så kallad hypervigilans, d.v.s. ångestfull anspändhet, svårigheter att slappna av, sömnstörningar, ”lättskrämdhet” och humörssvängningar.

Flera teoretiker hävdar att nuvarande sätt att kategorisera PTSD inte är fullständigt. På senare år har en ny kategori – komplex PTSD (C-PTSD) presenterats som ett alternativ eller komplement. C-PTSD kan möjligen introdueras i nästa ICD-manual som lanseras 2018.

C-PTSD är en bredare diagnos än PTSD och inluderar också följande symptom:

  • svårigheter att reglera starka affekter
  • dissociation (en psykologsk försvarsmekanism som innebär avskärmning)
  • oförklarade kroppsliga symptom, t.ex. nervsmärtor
  • negativ självbild

C-PTSD kan uppkomma som konsekvens av så kallade relationstrauman, d.v.s. omfattande omsorgssvikt under uppväxten, emotionellt/fysiskt våld och sexuella övergrepp. Forskning indikerar att traditionell exponeringsterapi för PTSD inte är tillräckligt för individer med C-PTSD (mer om detta i kommande blogginlägg).

(Källa: http://psycnet.apa.org/record/2008-13167-007)

Hur undgå utbrändhet?

Psykologer och andra som arbetar med psykoterapi har ofta ett genuint intresse för att hjälpa människor i utsatta situationer. Ett genuint intresse hos terapeuten avspeglar sig i kontakten till patienten och innebär en positiv effekt på alliansen mellan terapeut och patient. Terapeuten bör emellertid vara observant på att inte ”slukas upp” av sitt intresse för att hjälpa, då detta över tid kan leda till utbrändhet. Här kommer några reflektioner kring detta tema:

  • det kan vara viktigt att skilja mellan terapeutens engagemang för patientens välfärd, och intresset för behandlingens effekt. Terapeuten bör vara observant på om terapin faktiskt hjälper patienten över tid. Detta är speciellt viktigt inom missbruksvården där relationen riskerar att övergå i medberoende om effekten uteblir.
  • empati är en viktig förutsättning för en fungerande terapeutisk relation och allians, men inte tillräcklig. Behandlingen behöver också struktureras genom en målsättning och en för målsättningen relevant metod. Utan mål och metod blir det svårt att utvärdera behandlingens effekt (exempelvis antal enheter alkohol per vecka).
  • terapeuten bör vara medveten om sina begränsningar, d.v.s. hen kommer inte att kunna hjälpa och behandla alla individer hen möter i terapin (för cirka 50% av alla individer som söker psykoterapi uteblir effekt). Speciellt centralt är detta för missbrukspatienter där processen av att bli rusfri ibland fortgår över flera års tid och timingen för när behandligen passar varierar. Det är principiellt viktigt att avsluta kontakter där effekten uteblir, då patienten eventuellt får bättre effekt av annan terapi, hos en annan terapeut vid en annan tidpunkt. Om terapeuten blir allt för ominpotent i sitt behov för att hjälpa kan patienten ”hållas kvar” i terapin allt för länge.
  • att skilja ut vilka patienter som faktiskt får effekt av terapin, från övriga, hjälper terapeuten att ”må bra på jobbet”, då effektiv terapi medför en känsla av mästring.

(Källa: https://www.psychotherapynetworker.org/magazine/article/36/burnout-reconsidered)